Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Bytový okrsek Vyhlídka

Studie vytváří maximální možný podíl užitného objemu staveb při zachování podlažnosti a poměru zastavitelnosti. Blokové členění v dílčích případech umožňuje i vyšší podlažnost. Jednotlivé domy ať už jako monobloky, nebo uliční fronty, jsou navrženy tak, aby striktně pro každý objekt platilo, že - přístup pro pěší i dopravní napojení je vždy od severní strany, což umožní na jižní straně vytvořit klidový osluněný prostor (terasové zahrady), - garáže byly navrženy jako podzemní boxová stání, do kterých je vjezd od severu, a navíc je možno sdružit je pro více objektů, - vnitřní disposice bytů je navržena tak, aby vždy obytné místnosti byly umístěny na jižní nebo západní stranu. Klidové místnosti (pokoje, ložnice) jsou naopak otočeny na sever nebo východ do zelené stráně. V dopravní koncepci je navržena jedna smyčka, která vyrovnává morfologii terénu. To umožňuje významně redukovat plochu zpevněných ploch a uvolnit ji tak pro účelové využití.

Ačkoliv je v dokumentaci zakreslena ulice jako dvouproudová, předpokládá se, že dopravní výpočty umožní při podrobnějším zpracování navrhnout ji jako jednosměrnou. Jedna komunikační smyčka pak navíc podporuje i snahu vytvořit pro celé území západního staveniště přirozený střed, který tvoří klidová parterová plocha mezi blokem B a sousedícím lesem.