Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

LD Pawlik - venkovní areál

 

Řešené území se nachází v zadním traktu hotelu Pawlik ve Františkových lázních, na okraji památkové rezervace. Je vyčleněno na západní straně uliční frontou objektů hotelu resp. spojovací chodbou mezi nimi, na jižní straně venkovním areálem Aquafora, na východní straně tělesem dráhy a na severu ústí do Ruské ulice.

Je rozděleno do dvou hlavních částí příčně umístěným historickým objektem skladů a hrázděnky, který sahá až téměř k hlavní komunikační trase, která lemuje východní hranu území. Studie řeší obě části jako celek, určuje jim výlučné funkce, a zároveň je odděluje jako dvě samostatné stavby tak, aby byla možná postupná realizace. Základním koncepčním předpokladem je vytvoření exteriérového zázemí pro ubytované i provoz hotelu tak, aby povýšil standard na soudobou úroveň, tudíž nabídl hostům dostatečné atraktivní vyžití i mimo objekty hotelu, a zároveň vytvořil takové provozní a funkční vazby, které tento záměr nebudou rušit.

 

Stavba 1

Páteřní komunikací je příjezdová cesta od severního nároží k aquaforu, která zhruba kopíruje stávající stav. Bude z betonových dlaždic s obrubníky. Ta pak navazuje na stávající cestu podél aquafora. Všechny pěší cesty jsou pískové s travními obrubníky.

Území je rozděleno do tří základních funkčních zón:

I. - ZÓNA DOPLŇKOVÁ – ROZŠIŘUJÍCÍ

která doplňuje funkce pro ubytované bezprostředně navazující na dané území. Jedná se především o stravování v sousední jídelně, kde je umožněno propojení s exteriérem, posezení na ploše před jídelnou, ale zároveň i v japonské zahradě pod objektem Pawliku. Tam bude klidové meditační místo v zákoutích zeleně a drobných exteriérových prvků specifických pro tento typ zahrady.

II. - ZÓNA ODPOČINKOVÁ – RELAXAČNÍ

ve středním pruhu. Její základní částí je kruhový vyvýšený prostor v jejím středu, který slouží k uvolnění a odpočinku na lehátkách tzv. sluneční louky, která jsou umístěna kolem středového altánu tvořeného antickou pergolou. Ta sem bude přesunuta ze severní částí areálu. Zpevněná plocha pod pergolou bude sloužit zároveň jako klidové posezení. Zbytek plochy je navržen jako volná zahrada se stávajícími vzrostlými stromy, resp. je doplněna nízkým a středním patrem zeleně. Sluneční louka je lemována zeleným pásem keřů, který prostor oddělí od okolních ploch.

III. - ZÓNA FUNKČNÍ – EXTERNÍ PROVOZY

je plocha určená jako rozvojová pro dané území. Předpokládá se využití pro tzv. Saunaworld, který by měl navazovat na stávající venkovní areál AQF jako doplňkový provoz. Ten nejen rozšíří a zkvalitní nabídku stravování pro návštěvníky aquafora v novém bufetu, ale především doplní scházející funkci exteriérových saun. Dočasně tedy půjde o plochu, která bude mít funkci anglického parku s pěšími cestami mezi vzrostlou zelení.

 

Stavba 2

Páteřní komunikací je hlavní příjezdová cesta od vjezdu do areálu z Ruské ulice k hrázděnce, která kopíruje stávající stav. Na ni navazuje plocha parkoviště pro hotelové hosty se třemi vjezdy na parkovací místa, které je v současnosti ve výstavbě. Od parkoviště vede hlavní cesta pro pěší směrem k novému vedlejšímu vstupu k recepci hotelu. Ta je z betonových různoformátových dlaždic. Všechny ostatní pěší cesty jsou pískové s travními obrubníky. Opěrné zídky a terénní přechody jsou z kamenných kvádrů v kyklopském zdivu.

Území je rozděleno do čtyř základních funkčních zón:

I. - ZÓNA DOPLŇKOVÁ – ROZŠIŘUJÍCÍ

která doplňuje funkce pro ubytované v prostoru sousedícím s hlavními objekty a propojovací chodbou. Do středu chodby je navržena oranžerie, která vyčlení prostor pro sezení v zeleni ale v uzavřeném prostředí těsně spojeném s exteriérem. V jejím sousedství je vodní mohyla s vodními hodinami, která uzavírá sestavu vodních ploch, a zároveň vytváří vertikální kompoziční prvek doplňující komunikační uzel v dolní části areálu. Na něj navazuje pěší cesta s vřesovištěm a odpočinkovými lavičkami, kterou se přijde k objektu Izis. Ta je vedena jako vedlejší. Na severním cípu je zóna ukončena plochou pro umístění dětských atrakcí, plochou pro půjčovnu jízdních kol, a především atrakcí zahradního labyrintu tvořeného plotem z coniferů.

II. - ZÓNA ODPOČINKOVÁ – RELAXAČNÍ

je středem a hlavní plochou stavby 2. Tvoří ji mýtina ve stávajícím lesoparku s využitím vzrostlých stromů, která je na spodní straně ukončena vodní plochou s břehovým porostem, a na západní straně místem pro piknikové posezení resp. grilování. Podél hlavní komunikace je prostor obory, kde je možno ve stávajícím prostředí případně chovat drobnou zvěř. Mýtinu přetíná v půlce hlavní pěší trasa spojující obě části areálu od severu k jihu. Všechny zahradní prvky jsou přírodní.

III. - ZÓNA FUNKČNÍ – EXTERNÍ PROVOZY

je plocha budovaného parkoviště sloužícího hotelovým hostům. Je s hlavním vchodem spojeno dlážděnou cestou směrem východo-západním. Je předmětem samostatného projektu.

IV. - ZÓNA TECHNICKÁ - VNITŘNÍ PROVOZ

tvoří ji hospodářský dvůr před hrázděnkou, kam jsou umístěny veškeré provozně- technické funkce, zásobování jak potravinami, tak materiálem. Je od ostatních ploch oddělen terénním zlomem, takže nebude rušit ani během dne.

 

Celková situace

Celková situace

Stavba 1

Stavba 1

Stavba 2

Stavba 2