Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Parkovací dům Palach K. Vary

Hmotově je objekt navržen jako monoblok, který striktně dodržuje půdorysné podmínky zadání. Zabírá plochu exaktně stanovenou Magistrátem města Karlovy Vary, Odborem rozvoje a územního plánování. Protože je organickým ukončením uliční fronty na nábřeží Jana Palacha, je hmota na severním konci snížena tak, aby kompozičně i tvarově toto ukončení zdůrazňovala. Proto je 3. NP pouze částečné, a na severním štítě má tedy objekt 2. nadzemní podlaží.

V 1. NP na úrovni ± 0,00 je hlavní vjezd přes příjezdovou bránu. Za ní je první výjezdová rampa na úrovni + 1,7 m (všechna podlaží jsou dvouúrovňová podle podélné osy). Druhá dvojice ramp je v zadním traktu. Nalevo od vjezdové závory jsou v tomto podlaží veřejná WC využitelná i pro hosty zvenčí. Napravo je možnost provozu a obsluhy. Na ně navazují kolmá parkovací stání ve dvou frontách s kapacitou 19 resp. 16 stání.

 

Na horní úrovni podlaží je vzhledem k omezenému půdorysu jedna fronta kolmých stání (15) a 5 podélných stání u východní obvodové stěny. Podél navigace řeky je předsunuto zastřešení, a vytvořena markýza podepřená 13 sloupy, která tvoří nábřežní kolonádu, a kryje pěší chodník mezi mostem 17. listopadu a pěší lávkou přes Teplou.

Horní úroveň podlaží (+11,90) je plnohodnotná; obsahuje 12 kolmých parkovacích stání, z toho 1 invalidní, a 8 podélných při východní stěně. Na severní straně je podlaží ukončeno kruhovou pochůzí terasou, na kterou navazuje venkovní schodiště propojující všechna podlaží až na terén, a především na východní straně ústí na pěší lávku, která zajišťuje přímé propojení směrem do Ondříčkovy ulice. Lávka je tvořena subtilní samonosnou konstrukcí s jednou centrální vertikální podporou a středovým vazníkem na tažných lanech. Stane se novým architektonickým prvkem v tomto prostoru, neboť vytvoří přemostění Bezručovy ulice.