Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

Sportovní hala Rotava

Cílem realizace stavební zakázky je rekonstrukce stávající sportovní haly, která byla postavena v 60. letech minulého století. V 70. a 80. letech byl objekt doplněn dvěma přístavbami na východní a severní straně. Architektonicky je objekt rozdělen do tří základních hmot. Tělocvičný sál je doplněn nástavbou o třetí podlaží. Na severozápadní straně je stávající tělocvična doplněna o přístavbu. Na této straně bude ve stávajícím objektu umístěn wellness, fitness a konferenční sál. Přístavba bude obsahovat potřebná zázemí.

Nejvíce stavebních úprav bude provedeno v přístavbě na jihozápadní a jihovýchodní straně objektu, kde bude provedeno vybourání a podchycení stávající obvodové zdi v místě nově navrženého hlediště. V této přístavbě budou dále umístěny dvoulůžkové pokoje, byt správce a schodiště. V této části bude situován i vstup diváků do hlediště a vstup sportovců do prostor vzpírárny a do tělocvičného sálu. Propojení obou částí objektu je vytvořeno chodbami před pokoji. ve 2. NP a 3. NP a tím i přístup návštěvníků ZTP do všech částí objektu.

Vnější funkční vazby zůstávají zachovány. Hlavní příjezd je po stávající místní komunikaci k severovýchodnímu nároží, kde je i jeden ze vstupů do objektu (welness, fitness, konferenční sál). Na tento příjezd navazuje parkoviště, které bude rozšířeno o plochu zastropení stávajícího parkoviště před poštou.

situace

situace

půdorys 1.NP

půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

půdorys 2.NP

půdorys 3.NP

půdorys 3.NP