Pomáháme měnit představy ve skutečnost
Atelier ARTON PRO

TGM 9 Karlovy Vary

Architektonická koncepce je podřízena lokalizaci objektu. Jedná se o dvorní trakt uliční fronty původně obytných domů, který byl v průběhu 20. století zastavěn různě objemnými přístavbami. Na jedné straně je limitován řadovými domy, na straně druhé opěrnou zdí proměnlivé výšky. Na půdorysnou zastavitelnost pozemku byla uzavřena smlouva o věcném břemeni, která stanoví v přízemí nutnost zachování dvoumetrového průchodu podél opěrných zdí. Do tohoto prostoru se vstupuje stávajícím průjezdem z uliční fronty ulice TGM.

V devadesátých letech realizoval bývalý majitel objektu ve dvorním traktu přístavbu, která byla provozně využívána pouze sporadicky. Ta bude nyní odstraněna, a na jejím místě vznikne přístavba nová. Půdorysně kopíruje ve spodních dvou podlažích exaktně limity věcného břemene, a je také v celé frontě těchto dvou podlaží na stávající dům napojena. Od druhého patra je hmota natočena o 45st., a zároveň šikmou čelní prosklenou stěnou hmotově ustupuje. To je z důvodu pozice účelových místností ke světovým stranám, oslunění a odstupu provozních místností od opěrné zdi, která v těchto místech sahá téměř do výšky římsy původního domu. Zároveň je tím zajištěn odstup od stávajícího domu, čímž jsou sousedící místnosti osvětleny a osluněny.

Přístavba plně kopíruje podlažnost včetně výšek podlaží původního objektu, využívá jeho komunikační vertikálu (schodiště a výtah), a je na něj napojena spojovacím krčkem. Je ukončena plochou střechou, která je zhruba 2m pod úrovní hřebene stávajícího domu. Vzhledem k této skutečnosti a už zmíněné výšce sousedících opěrných zdí se novostavba objektu nijak urbanisticky neuplatňuje, není viditelná přes vzrostlou zeleň od strany parku na jižní straně, natož pak z uliční fronty ulice TGM, a to ani ve vzdálených pohledech.

půdorys 1.NP

půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

půdorys 2.NP

půdorys 5.NP

půdorys 5.NP

řez

řez

situace

situace